نویسنده = ������������ ��������������
ساخت ناقل بیانی pGCGi حاوی ژن GUS اینترون‌دار و تأیید آن با روش‌های ریزپرتابی و تزریق اگروباکتریوم

دوره 6، شماره 19، فروردین 1393، صفحه 97-110

فرهاد شکوهی‌فر؛ مصطفی مطلبی؛ محمدرضا زمانی


بهینه‌سازی شرایط باززایی و تراریختی گیاه کلزا، رقم‌های Hyola 308 و RGS003

دوره 4، شماره 11، اردیبهشت 1391، صفحه 47-60

رضا گلیجانی‌مقدم؛ مصطفی مطلبی؛ محمدرضا زمانی؛ حبیب رضا‌نژاد