نویسنده = �������� ������������ ������������
بررسی تغییرات فصلی برخی از ترکیبات فنلی در دو کلون چای (Camellia sinensis (L.) O Kuntze).

دوره 6، شماره 20، خرداد 1393، صفحه 17-28

منصور افشار محمدیان؛ مریم مسیبی؛ معصومه جمال امیدی