تأثیر سایکوسل بر فعالیت‌های فتوسنتزی و اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) تحت تنش خشکی
1. تأثیر سایکوسل بر فعالیت‌های فتوسنتزی و اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) تحت تنش خشکی

بابک عندلیبی؛ فاطمه نوری

دوره 6، شماره 22 ، زمستان 1393، ، صفحه 91-104

چکیده
  خشکی به معنای کمبود رطوبت قابل استفاده خاک، مهم‌ترین تنش محیطی است که رشد و توسعه گیاهان را محدود می‌کند. فتوسنتز نیز فرآیند اصلی تعیین کننده رشد گیاهان است و توانایی حفظ این فرآیند در شرایط تنش‌های ...  بیشتر