نویسنده = ���������� ��������
بررسی تأثیر امواج فراصوت بر ویژگی‌های رشدی و بیوشیمیایی کشت سلولی خشخاش ایرانی و تولید تبائین در آن

دوره 8، شماره 28، تیر 1395، صفحه 47-62

10.22108/ijpb.2016.20700

علی اصغر عسکری؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زکریا؛ سعید خماری؛ لیلی هنرمند


باززایی درون ‌شیشه برخی ژنوتیپ‌های ایرانی یونجه (Medicago sativa L.) از طریق جنین‌زایی بدنی

دوره 6، شماره 22، دی 1393، صفحه 39-50

سهراب عابدی؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زکریا؛ پریسا شیخ‌زاده مصدق؛ مجید شکرپور


تولید کالوس و باززایی گیاه Papaver pseudo-orientale در شرایط کشت درون شیشه‌

دوره 3، شماره 10، اسفند 1390، صفحه 11-22

مریم حقیقت حور؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع