نویسنده = �������������� ������������
مطالعه و بررسی الگوی بیان ژن AUX1 و تأثیر آن در ایجاد ریشه‌های نابجا در قلمه‌های زیتون (Olea europaea L.)

دوره 6، شماره 22، دی 1393، صفحه 127-133

وحیده هدایتی؛ امیر موسوی؛ فیامتا آلاگنا؛ ساوریو پاندولفی؛ خدیجه رضوی؛ لوسیانا بالدونی؛ سید مهدی حسینی مزینانی