نویسنده = �������������� ��������
تولید سویای تراریخت با استفاده از ریزنمونه نیمه بذر

دوره 7، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 29-40

سمیه هوشیار؛ محمدباقر باقریه نجار؛ مهناز اقدسی؛ احمد عبدل‌زاده