بررسی برخی تغییرات بیوشیمیایی مسیر فنیل پروپانوئیدی اندام‌های گیاه نیشکر (Saccharum officinarum) طی مراحل نموی
1. بررسی برخی تغییرات بیوشیمیایی مسیر فنیل پروپانوئیدی اندام‌های گیاه نیشکر (Saccharum officinarum) طی مراحل نموی

محمود هاشمی تبار؛ محمود شمیلی؛ مریم کلاهی؛ محمدرضا تابنده

دوره 7، شماره 25 ، پاییز 1394، ، صفحه 53-68

چکیده
  فنیل پروپانوئیدها به عنوان متابولیت‌های ثانویه گیاهان طی مراحل نموی و در پاسخ به شرایط تنش‌زا سنتز می‌شوند. ترکیبات فنیل پروپانوئیدی گیاهان در ساختار رنگیزه‌ها، آنتی‌اکسیدان‌ها و ترکیبات محافظت ...  بیشتر