نویسنده = ���������������� ������������������ ������������