نویسنده = �������������� ��������
مطالعه فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره متانولی سه گونه از جنس Trigonella L. از ایران

دوره 5، شماره 16، شهریور 1392، صفحه 93-102

رؤیا کرمیان؛ مصطفی اسدبگی؛ زهرا حاج‌مرادی


مطالعه بیوسیستماتیک چهار جمعیت از گونه Astragalus macrostachys DC. از بخش Malacothrix Bunge در ایران

دوره 2، شماره 6، اسفند 1389، صفحه 39-54

مسعود رنجبر؛ رؤیا کرمیان؛ اقدس عنایتی اکمل


مطالعه میتوزی برخی از گونه‌های بخشDC. Hymenobrychis از جنس اسپرس Miller) (Onobrychisدر ایران

دوره 1، شماره 1، دی 1388، صفحه 47-54

مسعود رنجبر؛ فاطمه حاج مرادی؛ رؤیا کرمیان