اثر همزیستی قارچ Piriformospora indica بر کمیت اسانس و برخی صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی نعناع فلفلی در تنش شوری
1. اثر همزیستی قارچ Piriformospora indica بر کمیت اسانس و برخی صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی نعناع فلفلی در تنش شوری

معصومه خالوندی؛ محمدرضا عامریان؛ همت اله پیردشتی؛ مهدیl برادران فیروزآبادی؛ احمد غلامی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2017.94775

چکیده
  در پژوهش حاضر، تأثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indicaبر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک گیاه دارویی نعناع فلفلی در تنش شوری، با آزمایش مزرعه‌ای و به‏صورت فاکتوریل، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار ...  بیشتر