بررسی تنوع مولکولی گونه‌های جلبک Dunaliella در تعدادی از ایستگاه‌های دریاچه ارومیه
1. بررسی تنوع مولکولی گونه‌های جلبک Dunaliella در تعدادی از ایستگاه‌های دریاچه ارومیه

سمیه قربانی؛ رامین مناف‌فر؛ افسانه طاعی؛ رضا ملک‌زاده

دوره 5، شماره 17 ، زمستان 1392، ، صفحه 89-98

چکیده
  جلبک Dunaliella جنس چیره تک‌سلولی یوکاریوت دریاچه ارومیه است که در سال‌های اخیر به علت خشکسالی شدید دریاچه ارومیه تراکم جمعیت آن به شدت کاهش یافته است. در پژوهش حاضر، تنوع گونه‌های مختلف این جنس با روش مولکولی ...  بیشتر