نویسنده = ���������� �������� ������������
اثر دور آبیاری و محلولپاشی کیتوزان بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی پنیرک معمولی (Malva sylvestris)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 77-102

10.22108/ijpb.2019.110063.1084

ایوب مزارعی؛ علیرضا سیروس مهر؛ معصومه بروشکی؛ زهرا بابایی؛ علی اکبر محمودی