بررسی تاثیرات تنش شوری و نیتریک اکساید بر تغییرات فلورسانس کلروفیل a در گیاه جو دوسر (Avena sativa) با روش JIP- تست
1. بررسی تاثیرات تنش شوری و نیتریک اکساید بر تغییرات فلورسانس کلروفیل a در گیاه جو دوسر (Avena sativa) با روش JIP- تست

مجتبی جعفری نیا؛ مژگان خلیلپور

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 87-98

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2017.21590

چکیده
  تنش شوری می‌تواند بر رشد و نمو بسیاری از گیاهان تاثیر‌گذار باشد. جو دوسر (Avena sativa L.) از جمله گیاهانی است که علاوه بر استفادة علوفه‌ای، خواص دارویی نیز دارد. در پژوهش حاضر، آثار تنش شوری و نیتریک اکساید ...  بیشتر