نویسنده = ���������� ��������
ارتباط نشانگرهای آنزیمی با صفات کمّی در خانواده‌های ناتنی یونجه

دوره 5، شماره 18، اسفند 1392، صفحه 133-142

حسین محمدزاده جلالی؛ مصطفی ولیزاده؛ محمد مقدم؛ مریم احمدی


بررسی صفات تشریحی برگ پسته وحشی (Pistacia atlantica var kurdica)

دوره 5، شماره 16، شهریور 1392، صفحه 71-80

نسرین سیدی؛ سید غلامعلی جلالی؛ محمد مقدم


کاربرد پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر ‌در مطالعه تنوع درون گونه‌ای سه جمعیت از پسته وحشی (Pistacia atlantica Desf.)

دوره 2، شماره 6، اسفند 1389، صفحه 1-14

نسرین سیدی؛ سید غلامعلی جلالی؛ محمد مقدم؛ مسعود طبری؛ سید ابوالقاسم محمدی