تشریح مقایسه‌ای و ریزریخت‌شناسی برگ و دمبرگ جنس Geum از تیرة Rosaceae در ایران
1. تشریح مقایسه‌ای و ریزریخت‌شناسی برگ و دمبرگ جنس Geum از تیرة Rosaceae در ایران

مرضیه فقیر؛ فاطمه عاشوری؛ عاطفه مهرمنش

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 45-58

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2017.21555

چکیده
  در پژوهش حاضر، صفات تشریحی و ریزریخت‌شناسی برگ و دمبرگ 5 گونه از جنسGeum L. متعلق به دو زیر‌جنس Orthostulus و Geum با میکروسکوپ نوری (LM) و الکترونی (SEM) بررسی شد. برای مطالعة تشریحی، نخست برش‌های عرضی برگ و دمبرگ ...  بیشتر