نویسنده = ���������������� ����������
بررسی فلورستیک کوه نوا (نور)، استان کرمانشاه

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 95-108

10.22108/ijpb.2017.105460.1037

محمد مهدی دهشیری؛ نسترن جلیلیان؛ گودرز طهماسبی