پاسخ‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum) بر اثر غلظت‌های مختلف عنصر روی
1. پاسخ‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum) بر اثر غلظت‌های مختلف عنصر روی

امید عزیزیان شرمه؛ علیرضا عینعلی؛ جعفر ولیزاده

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 35-56

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2018.105679.1043

چکیده
  عنصر روی (Zn2+) یکی از عناصر کم‌مصرف ضروری برای رشد گیاهان است. در پژوهش حاضر، اثر غلظت‌‌های مختلف روی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) بررسی شد. گیاهچه‌های ریحان در فواصل ...  بیشتر