نویسنده = �������������� ��������
بررسی فلوریستیک و اشکال‌‌ زیستی گیاهان مراتع کوهستانی درختک فریدن، اصفهان

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 77-96

10.22108/ijpb.2020.118292.1161

سعید دوازده امامی؛ آزاده اخوان روفیگر؛ جواد معتمدی؛ لیلی صفایی


ویژگی‌های بوم‌شناختی، رویشگاهی و ریخت‌شناختی Ephedra procera C.A.Mey. در مراتع کوهستانی ارومیه

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-20

10.22108/ijpb.2018.110216.1086

جواد معتمدی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ فرهاد قاسمی؛ مهشید سوری