نویسنده = مهدی قبولی
تاثیر کاربرد برگی کلسیم و تلقیح با قارچ اندوفیت Serendipita indica بر بهبود رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی انگور بی‌دانه سفید تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22108/ijpb.2024.139540.1338

امین ایسپره؛ مهدی قبولی؛ احمد ارشادی؛ روح الله کریمی؛ زهرا موحدی