نقش محرک‌های زیستی سالیسیلیک‌اسید، سیمواستاتین و ایندول‌بوتیریک‌اسید بر باززایی و برخی ویژگی‌های ریختی و فیزیولوژیکی مرزۀ اورامانی (Satureja avromanica Maroofi) در شرایط درون‌شیشه‌ای (in vitro)
1. نقش محرک‌های زیستی سالیسیلیک‌اسید، سیمواستاتین و ایندول‌بوتیریک‌اسید بر باززایی و برخی ویژگی‌های ریختی و فیزیولوژیکی مرزۀ اورامانی (Satureja avromanica Maroofi) در شرایط درون‌شیشه‌ای (in vitro)

نرگس نوری؛ علی اکبر مظفری؛ جلال خورشیدی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 19-38

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.114594.1132

چکیده
  ­مرزۀ اورامانی (Satureja avromanica Maroofi) از گیاهان دارویی اندمیک و در معرض خطر انقراض ایران است. به‌منظور تکثیر درون‌شیشه‌ای (in vitro) این گیاه، آزمایشی در دو مرحله انجام شد: مرحلۀ اول به‌شکل فاکتوریل بر پایۀ ...  بیشتر