نویسنده = ���������� �������������� ����������
بررسی فلوریستیک و اشکال‌‌ زیستی گیاهان مراتع کوهستانی درختک فریدن، اصفهان

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 77-96

10.22108/ijpb.2020.118292.1161

سعید دوازده امامی؛ آزاده اخوان روفیگر؛ جواد معتمدی؛ لیلی صفایی