نویسنده = ������������ ������ ������������������
روند تغییرات زمانی پوشش گیاهی در کانون گرد و غبار جنوب اهواز (مطالعه موردی: منطقه حنیطیه شهرستان کارون)

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 81-94

10.22108/ijpb.2022.128361.1249

مهری دیناروند؛ سجاد عالی محمودی سراب؛ سید عبدالحسین آرامی؛ کهزاد حیدری