نویسنده = ���������������� �������������� ��������
برخی شاخصهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه آلوئهورا (Aloe vera) تحت تیمار پسابهای شهری و صنعتی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-16

10.22108/ijpb.2022.134064.1291

ساره ابراهیمی نوکنده؛ سید مهدی رضوی؛ منصور افشار محمدیان