پاسخ‌های فیزیولوژیک Spirulina platensis به نانوذرات تیتانیوم و سیترات
پاسخ‌های فیزیولوژیک Spirulina platensis به نانوذرات تیتانیوم و سیترات

ناهید پوربزرگی رودسری؛ مریم مددکار حق جو؛ علیرضا غیاثوند

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 39-62

https://doi.org/10.22108/ijpb.2023.135148.1297

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تحریک کنندگی نانوذرات TiO2 بر میزان رشد و افزایش برخی متابولیت‌ها در میکروجلبک Spirulina platensis، فرم‌های آناتاز و روتایل نانوذره در مقایسه با فرم بالک، در حضور و یا عدم حضور سیترات، بر روی ...  بیشتر