نویسنده = ���������� �������������� ������������
مطالعۀ تکوین اندام زایشی نر و ماده در گیاه بادرشبو ‏Dracocephalum moldavica L.‎‏ (تیرۀ نعنائیان) ‏

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 21-38

10.22108/ijpb.2023.137260.1316

معصومه ماهوت فروشها؛ سایه جعفری مرندی؛ گلناز تجدد؛ مریم پیوندی