اثر رزمارینیک اسید بر گلایسین بتائین، کربوهیدرات و تغییر الگوی پروتئین در کالوس سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در تنش شوری در شرایط کشت در شیشه
1. اثر رزمارینیک اسید بر گلایسین بتائین، کربوهیدرات و تغییر الگوی پروتئین در کالوس سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در تنش شوری در شرایط کشت در شیشه

هدی اسکندری؛ علی اکبر احسانپور؛ نعیمه المنصور

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2017.107124.1058

چکیده
  تنش شوری یکی از تنش‌های مخرب زیستی اثرگذار بر میزان اسمولیت‌های سازگار و الگوی پروتئینی است. در پژوهش حاضر اثر رزمارینیک اسید که نوعی آنتی‌اکسیدان است بر میزان وزن تر، گلایسین بتائین، کربوهیدرات، ...  بیشتر