تأثیر نانواکسید آهن در عملکرد، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و برخی صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی
1. تأثیر نانواکسید آهن در عملکرد، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و برخی صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

حامد نریمانی؛ رئوف سید شریفی؛ راضیه خلیل زاده؛ غلامرضا امین زاده

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 21-40

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2018.110895.1098

چکیده
  برای بررسی تأثیر نانواکسید آهن بر عملکرد، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و برخی صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی، آزمایشی در سال 1395 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایة بلوک‌های ...  بیشتر