اثر تغذیه برگی سولفات‌ پتاسیم بر شاخص‌های مورفو-فیزیولوژیکی انگور تحت تنش ‌شوری
1. اثر تغذیه برگی سولفات‌ پتاسیم بر شاخص‌های مورفو-فیزیولوژیکی انگور تحت تنش ‌شوری

راضیه مینازاده؛ روح الله کریمی؛ بهروز محمد پرست

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 83-106

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2018.111936.1105

چکیده
  پتاسیم با تاثیر بر تنظیم اسمزی سلول‌ها و حفظ آماس سلولی نقش مهمی در بهبود تحمل گیاهان در شرایط تنش شوری دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تغذیه‌ برگی کود سولفات‌پتاسیم (0، ‌5/1درصد) بر برخی ویژگی‌های ...  بیشتر