تأثیر درجه روز رشد و خصوصیات خاک بر فنولوژی و ویژگی‌های مورفولوژی گیاه دارویی بن سرخ (Allium jesdianum Boiss & Buhse) در استان لرستان
1. تأثیر درجه روز رشد و خصوصیات خاک بر فنولوژی و ویژگی‌های مورفولوژی گیاه دارویی بن سرخ (Allium jesdianum Boiss & Buhse) در استان لرستان

پروین رامک؛ یونس عصری

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 35-52

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2018.110629.1093

چکیده
  بن سرخ (Allium ‌‌jesdianum) یکی از گونه‌های انحصاری ایران است که متاسفانه در سال های اخیر به دلیل برداشت های بی رویه در لیست گیاهان در معرض خطر قرار گرفته است. این پژوهش بر پایه طرح آشیانه‌ای با سه تکرار از هشت ...  بیشتر