مطالعه فلوریستیک منطقه شمال روستای قره‌جقه شهرستان قوچان در استان خراسان‌رضوی
مطالعه فلوریستیک منطقه شمال روستای قره‌جقه شهرستان قوچان در استان خراسان‌رضوی

فرزانه قادری نژاد؛ آذرنوش جعفری

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 77-100

https://doi.org/10.22108/ijpb.2021.128448.1251

چکیده
  پژوهش حاضر مطالعه فلوریستیک شمال روستای قره‌جقه با مساحت ۲۰۰۰ هکتار واقع در دهستان سودلانه قوچان در استان خراسان‌رضوی با ارتفاع حدود ۱۴۰۰ متر از سطح دریا است. گیاهان این منطقه در ماه‌های فروردین تا ...  بیشتر