مطالعه مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در DC. Inula aucheriana
1. مطالعه مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در DC. Inula aucheriana

عبدالکریم چهرگانی‌‌راد؛ سمیه حاجی صادقیان؛ فریبا محسن زاده

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1389، ، صفحه 15-28

چکیده
  در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک و دانه گرده در گیاه Inula aucheriana بررسی گردید. گل‌ها و غنچه‌ها در مراحل مختلف نمو برداشت شده، در FAA70 تثبیت و سپس در الکل 70% نگهداری شدند. نمونه‌ها پس از آماده‌سازی و قالب‌گیری ...  بیشتر