کلیدواژه‌ها = برنج
بررسی اثر دگرآسیبی علف هرز اویارسلام (Cyperus difformis)‌ بر مراحل پنجه‌زنی، گل‌دهی و رسیدن دانه برنج (Oryza sativa) طارم محلی

دوره 8، شماره 28، تیر 1395، صفحه 15-30

10.22108/ijpb.2016.20698

سکینه اسمعیلی کناری؛ منیر حسین‌زاده نمین؛ خدیجه کیارستمی؛ الهیار فلاح


OsABI5 و OsVP1، دو عامل رونویسی دخیل در پاسخ به تنش‌های غیر زیستی در برنج

دوره 4، شماره 14، اسفند 1391، صفحه 49-60

مریم السادات شُبَّر؛ زهرا سادات شُبَّر؛ وحید نیکنام