نقش پیش‌تیمار سالیسیلیک‌اسید در کاهش سمیت ناشی از کادمیوم در گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.)
1. نقش پیش‌تیمار سالیسیلیک‌اسید در کاهش سمیت ناشی از کادمیوم در گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.)

مهیار گرامی؛ اباذر قربانی؛ سمیه کریمی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 81-96

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2018.108633.1069

چکیده
  کادمیوم فلز آلایندۀ محیطی و دارای آثار منفی بر رشد و عملکرد گیاه است. در پژوهش حاضر برای بررسی نقش سالیسیلیک‌اسید بر کاهش سمیت کادمیوم در گیاه مریم‌گلی، تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاهچه‌های ...  بیشتر
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مریم‌گلی دارویی (Salvia officinalis) با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر
2. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مریم‌گلی دارویی (Salvia officinalis) با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر

سید عباس میرجلیلی

دوره 8، شماره 28 ، تابستان 1395، ، صفحه 97-107

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.20703

چکیده
  سرده سلوی از تیره نعناییان، بیش از 900 گونه را شامل می‌شود که پراکندگی نسبتاً وسیعی در فلور گیاهی ایران دارد. تاکنون، حدود 58 گونه از این سرده در کشور شناسایی و گزارش شده که بالغ بر 17 گونه آن انحصاری ایران ...  بیشتر