اثر اکتومیکوریز بر روی میزان برخی عناصر معدنی موجود در گیاه پسته (احمد آقایی) تحت تیمار غلظت‌های متفاوت منیزیم
1. اثر اکتومیکوریز بر روی میزان برخی عناصر معدنی موجود در گیاه پسته (احمد آقایی) تحت تیمار غلظت‌های متفاوت منیزیم

سکینه بهرامی سیرمندی؛ علی احمدی مقدم؛ سید جواد حسینی فرد

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1388، ، صفحه 1-12

چکیده
    مطالعات متعددی برای ایجاد اکتومیکوریز در شرایط استریل و همچنین بررسی اثر این سیستم همزیستی روی گیاهان انجام شده است. با این حال، تاکنون مطالعه‌ای که در آن گیاهان پسته اکتومیکوریزی و بدون میکوریز ...  بیشتر