بررسی اندام‌زایی گل در گونه گل کاغذی (Bougainvillea spectabilis Willd.)
1. بررسی اندام‌زایی گل در گونه گل کاغذی (Bougainvillea spectabilis Willd.)

غلامرضا گوهری؛ سمیه نقی لو؛ علی موافقی؛ محمدرضا دادپور

دوره 2، شماره 4 ، تابستان 1389، ، صفحه 11-19

چکیده
  گل کاغذی (Bougainvillea spectabilis Willd.) عضوی از تیره نیکتاژیناسه (Nyctaginaceae Juss.)، دارای اهمیتی اساسی در باغبانی و نیز علوم داروسازی، کشاورزی و محیطی است. علی‌رغم آن، نمو گل در این گونه هنوز به خوبی شناسایی نشده است. ...  بیشتر