تأثیر مثبت آلومینیم در فعال کردن سیستم آنتی‌اکسیدان ریشه‌های گیاه لیسیانتوس (Eustoma grandiflora L.)
1. تأثیر مثبت آلومینیم در فعال کردن سیستم آنتی‌اکسیدان ریشه‌های گیاه لیسیانتوس (Eustoma grandiflora L.)

فائزه قناتی؛ فرنوش نعمتی

دوره 2، شماره 4 ، تابستان 1389، ، صفحه 41-53

چکیده
  قلمه‌های ریشه‌دار شده گیاه لیسیانتوس (Eustoma grandiflora L.) با آلومینیم (AlCl3) در غلظت 88/0 میلی‌مولار و pH ثابت 5/4 به مدت 96 ساعت تیمار داده شدند. فعالیت آنزیم‌های سوپر اکسید دیسموتاز، کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز ...  بیشتر