بررسی ویژگی‌های تکوینی دانه گرده و تخمک در گونه Centaurea iberica Trevir. ex Spreng
1. بررسی ویژگی‌های تکوینی دانه گرده و تخمک در گونه Centaurea iberica Trevir. ex Spreng

عبدالکریم چهرگانی‌راد؛ ناصر حسینی؛ منا ناظمی؛ حسین لاری یزدی

دوره 2، شماره 5 ، پاییز 1389، ، صفحه 63-74

چکیده
  مطالعات رویان‌شناختی جایگاه ویژه‌ای در علم گیاه‌شناسی و تاکسونومی گیاهی دارند. در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک و دانه گرده در گیاه Centaurea iberica بررسی شد. گل‌ها و غنچه‌ها در مراحل مختلف نمو برداشت ...  بیشتر