کلیدواژه‌ها = گوجه‌فرنگی
مطالعه اندام‌زایی گل در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)

دوره 6، شماره 22، دی 1393، صفحه 15-24

سید محمدعلی خواجه‌الدینی؛ سمیه نقی‌لو؛ محمدرضا دادپور


تفاوت در جذب و بهره‌وری فسفر در دو رقم گیاه گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum Mill.)

دوره 6، شماره 21، شهریور 1393، صفحه 53-70

رقیه حاجی بلند؛ شیوا آقازاده؛ الناز رادپور