تأثیر پیش‏تیمار با سالیسیلیک‌اسید بر بنیه و رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus) در شرایط کمبود آب
1. تأثیر پیش‏تیمار با سالیسیلیک‌اسید بر بنیه و رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus) در شرایط کمبود آب

ساقی میارصادقی؛ فرید شکاری؛ رضا فتوت؛ اسماعیل زنگانی

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1389، ، صفحه 55-70

چکیده
  یکی از تأثیرات کاهش میزان آب در خاک، کاهش در رشد و نمو گیاهچه‌های سبز شده و تغییر در نمود مزرعه‌ای آنها تحت چنین شرایطی است. مشخص گردیده که پیش‌تیمار بذرها موجب بهبود برخی خصوصیات گیاهچه‌ای و گیاهان ...  بیشتر