بررسی اثر هیدرو و اسموپرایمینگ دو رقم تجاری نخود بر جوانه‌زنی، فاکتورهای رشد و تعداد گرهک‌های ریشه در شرایط تنش شوری
1. بررسی اثر هیدرو و اسموپرایمینگ دو رقم تجاری نخود بر جوانه‌زنی، فاکتورهای رشد و تعداد گرهک‌های ریشه در شرایط تنش شوری

فاطمه خدابخش؛ ریحانه عموآقایی؛ اکبر مستأجران؛ گیتی امتیازی

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1389، ، صفحه 71-86

چکیده
  نخود ایرانی یکی از گیاهان زراعی مهم مناطق خشک و نیمه خشک دنیاست که بسیار به شوری حساس است. اخیراً گزارش شده است که پرایمینگ دانه‌ها، روشی برای بهبود استقرار دانه‌ها و افزایش تولید محصول در شرایط تنش‌زاست. ...  بیشتر