مطالعه ژن عامل رونویسی متصل‌شونده به عناصر پاسخ‌دهنده به تنش کم آبی در برخی ارقام گندم نان ایران
1. مطالعه ژن عامل رونویسی متصل‌شونده به عناصر پاسخ‌دهنده به تنش کم آبی در برخی ارقام گندم نان ایران

ساسان محسن‌زاده؛ جواد کریمی اندانی؛ حسن محبت‌کار

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1390، ، صفحه 69-76

چکیده
  پروتئین عامل رونویسی متصل‌شونده به عناصر پاسخ‌دهنده به تنش کم آبی، یکی از عوامل مهم رونویسی است که در بسیاری از گیاهان نقش کلیدی را در تحمل‌پذیری به تنش‌های محیطی ایفا می‌کند و تنها ویژۀ عالم گیاهی ...  بیشتر