تأثیر متیل‏جاسمونات و تنش شوری روی برخی خصوصیات ریخت‌شناسی و عملکرد گل در بابونه آلمانی (Matricaria chamomilia L.)
1. تأثیر متیل‏جاسمونات و تنش شوری روی برخی خصوصیات ریخت‌شناسی و عملکرد گل در بابونه آلمانی (Matricaria chamomilia L.)

فاطمه سلیمی؛ فرید شکاری

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1391، ، صفحه 27-38

چکیده
  به منظور ارزیابی تأثیر متیل‏جاسمونات و تنش شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گل بابونه آلمانی، آزمایشی با عوامل محلول‌‏پاشی با متیل‏جاسمونات در سطوح صفر (بدون افشانه با متیل‏جاسمونات ...  بیشتر