مطالعه فیزیولو‍ژیک و مولکولی مقاومت به شوری دو رقم دیپلویید و تتراپلویید پنبه
1. مطالعه فیزیولو‍ژیک و مولکولی مقاومت به شوری دو رقم دیپلویید و تتراپلویید پنبه

مهناز اقدسی؛ بتول کاهه؛ محمدباقر باقریه نجار

دوره 4، شماره 13 ، پاییز 1391، ، صفحه 13-28

چکیده
  در این تحقیق، پاسخ‌های فیزیولوژیک و مولکولی دو رقم دیپلویید (قوزه‌درشت Gossypium herbaceum) و تتراپلویید (ساحل Gossypium hyrsutum) پنبه در شرایط تنش شوری بررسی شده است. پس از رشد، گیاهچه‌ها در 5 سطح شوری 0، 50، 75، 100 و 150 ...  بیشتر