اثر عوامل اقلیمی بر ویژگی‌های تشریحی برگ در جمعیت‌های درمنه دشتی (Artemisia sieberi Besser)
1. اثر عوامل اقلیمی بر ویژگی‌های تشریحی برگ در جمعیت‌های درمنه دشتی (Artemisia sieberi Besser)

مینا ربیعی؛ یونس عصری؛ روح انگیز عباس عظیمی؛ مریم دهقان

دوره 4، شماره 13 ، پاییز 1391، ، صفحه 57-70

چکیده
  در این پژوهش، ساختار تشریحی برگ در گیاه درمنه دشتی (Artemisia sieberi Besser) بررسی شد. به این منظور از 34 رویشگاه مختلف آن، نمونه‌های برگ در اواخر فصل بهار جمع‌آوری شد. بذر گیاهان مورد بررسی در فصل مناسب برداشت و ...  بیشتر