بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی قارچ میکوریزا و ازتوباکتر بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در شرایط تنش کم‌آبی
1. بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی قارچ میکوریزا و ازتوباکتر بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در شرایط تنش کم‌آبی

امیر رحیمی؛ بهنام دولتی؛ رضا امیرنیا؛ سعید حیدرزاده

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.116384.1149

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله تحت شرایط تنش رطوبتی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. سطوح مختلف آبیارى ...  بیشتر
اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد، شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو توده طالبی بومی ایران
2. اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد، شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو توده طالبی بومی ایران

هادی لطفی؛ طاهر برزگر؛ ولی ربیعی

دوره 8، شماره 28 ، تابستان 1395، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.20697

چکیده
  کمبود آب یکی از عوامل محیطی مهم محدود کننده رشد گیاه و تولید محصول است. به منظور ارزیابی تحمل به تنش کم‌آبی دو توده طالبی ایرانی، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه زنجان در سال 1393 انجام شد. تیمارهای ...  بیشتر
تأثیر شوری و آسکوربیک اسید بر رشد، روابط آبی و روابط اسمزی در گیاه شاهی (Lepidium sativum)
3. تأثیر شوری و آسکوربیک اسید بر رشد، روابط آبی و روابط اسمزی در گیاه شاهی (Lepidium sativum)

نادر چاپارزاده؛ آزاده نجار خدابخش؛ محمد پاژنگ؛ لیلا زرندی میاندوآب

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1394، ، صفحه 39-52

چکیده
  شوری خاک در مناطق خشک و نیمه خشک یکی از تنش‌های اصلی گیاهان قلمداد می‌شود که می‌تواند اثر منفی بر تولید محصول داشته باشد. در پژوهش حاضر، به علت اهمیت دارویی و غذایی گیاه شاهی، اثر برهم کنش شوری (225 میلی‌مولار ...  بیشتر
بررسی تأثیر متقابل ترهالوز و آسکوربیک اسید بر برخی شاخص‌های رشد و بیان ژن‌های فتوسنتزی در گیاهچه‌های Arabidopsis thaliana
4. بررسی تأثیر متقابل ترهالوز و آسکوربیک اسید بر برخی شاخص‌های رشد و بیان ژن‌های فتوسنتزی در گیاهچه‌های Arabidopsis thaliana

نادیا رضاییان؛ مهناز اقدسی؛ حمید صادقی‌پور

دوره 6، شماره 19 ، بهار 1393، ، صفحه 17-30

چکیده
  ترهالوز دی‌ساکاریدی است که از دو مولکول گلوکز با پیوند آلفا 1-1 تشکیل شده است. تیمار ترهالوز روی گیاهچه‌های آرابیدوپسیس از رشد ریشه، ظهور برگ‌های اولیه و تخصیص کربن از برگ به ریشه ممانعت می‌کند. در پژوهش ...  بیشتر
پاسخ سیستم دفاع آنتی‌اکسیدان گیاه گوجه‌فرنگی به تنش کم آبی و برهم‌کنش آن با آسکوربیک اسید
5. پاسخ سیستم دفاع آنتی‌اکسیدان گیاه گوجه‌فرنگی به تنش کم آبی و برهم‌کنش آن با آسکوربیک اسید

فاطمه دانشمند

دوره 6، شماره 19 ، بهار 1393، ، صفحه 57-72

چکیده
  در تنش‌های محیطی از جمله تنش کم آبی، اکسیدان‌هایی نظیر گونه‌های فعال اکسیژن تولید می‌شوند که به ساختار غشایی در گیاهان آسیب می‌رسانند. در بین آنتی‌اکسیدان‌ها، آسکوربیک اسید دارای نقش حیاتی در سلول‌های ...  بیشتر
اثر پیش‌تیمار آسکوربیک اسید در گیاه گوجه‌فرنگی و واکنش به تنش خشکی میزان تنش اکسیداتیو، اسمولیت‌ها، ترکیبات فنلی و پروتئین
6. اثر پیش‌تیمار آسکوربیک اسید در گیاه گوجه‌فرنگی و واکنش به تنش خشکی میزان تنش اکسیداتیو، اسمولیت‌ها، ترکیبات فنلی و پروتئین

فاطمه دانشمند

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1392، ، صفحه 53-66

چکیده
  تنش خشکی باعث تحریک ساخته شدن گونه‌های فعال اکسیژن در سلول‌های گیاهی می‌شود و گونه‌های فعال اکسیژن نیز باعث پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی و آسیب به غشاهای سلولی می‌شوند. در مطالعه حاضر، آسکوربیک اسید ...  بیشتر
آثار بر هم‌کنش مس و آسکوربیک‌اسید بر برخی نشان‌ویژگی‌های فیزیولوژیک پیاز خوراکی (Allium cepa L.)
7. آثار بر هم‌کنش مس و آسکوربیک‌اسید بر برخی نشان‌ویژگی‌های فیزیولوژیک پیاز خوراکی (Allium cepa L.)

مینایه قدرتی؛ نادر چاپارزاده؛ کمال‌الدین دیلمقانی

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1392، ، صفحه 37-52

چکیده
  آسکوربیک اسید به عنوان آنتی‌اکسیدان محلول در آب، در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیک مانند مقاومت گیاهان به تنش‌های محیطی شرکت می‌کند. برای بررسی آثار تنش مس (5/6 میکرومولار) و کاربرد ریشه‌ای آسکوربیک ...  بیشتر
تأثیر فلز سنگین کروم بر میزان تجمع، عوامل رشد و القا تنش اکسیداتیو در اندام هوایی گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus)
8. تأثیر فلز سنگین کروم بر میزان تجمع، عوامل رشد و القا تنش اکسیداتیو در اندام هوایی گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus)

پریا سادات پیروز؛ خسرو منوچهری کلانتری

دوره 4، شماره 13 ، پاییز 1391، ، صفحه 97-114

چکیده
  کروم به عنوان هفتمین عنصر فراوان در پوسته زمین، در غلظت‌های پایین، رشد گیاهان را افزایش می‌دهد. در حالی که غلظت‌های بالای کروم به عنوان عاملی تنش‌زا برای گیاهان به شمار رفته، می‌تواند به عنوان یک عامل ...  بیشتر