اثر عوامل ادافیک در پراکنش گروه‌های بوم‌شناختی گیاهی (مطالعه موردی: ذخیره‌گاه جنگلی شمشاد سی‌سنگان)
1. اثر عوامل ادافیک در پراکنش گروه‌های بوم‌شناختی گیاهی (مطالعه موردی: ذخیره‌گاه جنگلی شمشاد سی‌سنگان)

زینب رودی؛ حمید جلیلوند؛ امید اسماعیل‌زاده

دوره 4، شماره 13 ، پاییز 1391، ، صفحه 39-56

چکیده
  هدف از این تحقیق، طبقه‌بندی گروه‌های بوم‌شناختی و تحلیل گرادیان آنها بر اساس ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی خاک در ذخیره‌گاه جنگلی شمشاد سی‌سنگان است. برای این منظور، 46 قطعه نمونه به صورت سیستماتیک- انتخابی ...  بیشتر