بررسی فلوریستیک منطقه شمال بادرود، استان اصفهان
1. بررسی فلوریستیک منطقه شمال بادرود، استان اصفهان

مهسا عبدی؛ سعید افشارزاده

دوره 4، شماره 13 ، پاییز 1391، ، صفحه 1-12

چکیده
  تحقیق حاضر معرفی فلور، شکل رویشی، تحلیل پراکنش جغرافیایی (کورولوژی) پوشش گیاهی منطقه شمال بادرود است که ساختار گونه‌ای و انواع شکل‌‌های رویشی و پراکنش جغرافیایی گیاهان این منطقه را بررسی می‌کند. این ...  بیشتر