سنجش میزان ترکیبات فنولیک و اسانس در ژنوتیپ‌های میکوریزی نعنا
1. سنجش میزان ترکیبات فنولیک و اسانس در ژنوتیپ‌های میکوریزی نعنا

معصومه احمدی خویی؛ لیلا شبانی؛ سمانه باقری

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1392، ، صفحه 81-94

چکیده
  در پژوهش حاضر، محتوای ترکیبات فنولیک کل و اسانس در شش ژنوتیپ نعنا سبز (اصفهان، بجنورد، کاشان، کرمانشاه، میبد و یزد) پس از تلقیح با دو قارچ میکوریز آربوسکولار، گونه‌های Glomus etunicatum و G. mosseae بررسی شد. همچنین، ...  بیشتر
تأثیر همزمان دو قارچ مایکوریز آربوسکولار بر تولید گلیسیریزین، ترکیبات فنولیک کل و فلاونوئید در ریشه‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.)
2. تأثیر همزمان دو قارچ مایکوریز آربوسکولار بر تولید گلیسیریزین، ترکیبات فنولیک کل و فلاونوئید در ریشه‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.)

یونس اروجی؛ لیلا شبانی؛ مجید شریفی تهرانی؛ فاطمه آقابابایی؛ شکوفه انتشاری

دوره 5، شماره 17 ، زمستان 1392، ، صفحه 75-88

چکیده
  طی برقراری همزیستی آربوسکولار مایکوریز، برخی از شاخص‌های شیمیایی و زیستی گیاه از جمله الگوی تجمع ترکیبات ثانویه در گیاه تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از آنجا که ترکیبات ثانویه گیاهان از جهات مختلف مانند ...  بیشتر