بررسی تغییرات برخی ترکیبات مؤثره دارویی و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در دو رقم زیتون تحت تنش سرما
1. بررسی تغییرات برخی ترکیبات مؤثره دارویی و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در دو رقم زیتون تحت تنش سرما

شیوا رضایی؛ منصور افشارمحمدیان؛ داوود بخشی

دوره 6، شماره 19 ، بهار 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  زیتون (Olea europaea L.) از گیاهان همیشه سبز و بومی نواحی مدیترانه‌ای است. توسعه زیتون در مناطق سرد با محدودیت روبرو است ، زیرا به ندرت دمای 12- درجه سانتیگراد را تحمل می‌کند. در سال‌های اخیر به علت افزایش تقاضا ...  بیشتر