بررسی ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تشریحی گل ماده و نمو میوه در پستة خوراکی (Pistacia vera) رقم احمدآقایی
1. بررسی ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تشریحی گل ماده و نمو میوه در پستة خوراکی (Pistacia vera) رقم احمدآقایی

فرخنده رضانژاد؛ مهدیه شکاری

دوره 8، شماره 30 ، زمستان 1395، ، صفحه 75-88

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.21121

چکیده
  پستة خوراکی (Pistacia vera L.)، با سطح زیر کشت وسیع در ایران، اهمیت اقتصادی و تغذیه‌ای دارد. در پژوهش حاضر، ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تشریحی گل ماده، اندوسپرم و لپه‌ها با روش سلول - بافت‌شناسی معمول با میکروسکوپ ...  بیشتر
بررسی ناهنجاری‌های نمو تخمک به‌دانه در پسته اهلی (Pistacia vera L.)
2. بررسی ناهنجاری‌های نمو تخمک به‌دانه در پسته اهلی (Pistacia vera L.)

نجمه حسینی؛ فرخنده رضانژاد؛ قاسم محمدی‌نژاد

دوره 6، شماره 20 ، بهار 1393، ، صفحه 29-46

چکیده
  تولید دانه در محصولات کشاورزی از جمله پسته به دلیل ایجاد ناهنجاری در مراحل نمو تخمک محدود می‌شود. در پژوهش حاضر، مراحل نمو تخمک به‌دانه و ناهنجاری‌های این فرآیند با بهره‌گیری از روش‌های بافت‌شناسی ...  بیشتر